۱۳۹۱ اسفند ۲۹, سه‌شنبه

هر روزتان «نوروز» ...... نوروزتان پیروز


خوان هفت سین نوروزی «شیوالی» | «نوروز» 1391 - «تهران»


شادباش «جشن نوروز»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
جشن زیبا و سپند و باستانی «نوروز»
یادگار نیاکان بزرگوار و آزاده و مهربان مان
همایون هنگام زایش و باروری و بارآوری و شکوفایی «زیست بوم» و «گیاهان»
هنگامه ی با هم بودن و یاری و همراهی «ایرانیان»
یادآورِ «خردمندی» و «فرانه گی» نیاکان و پیشینیان مان
بر همه ی «نژاده ایرانیان راستین و مهربان»
فرخنده و خجسته و همایون باد ...
ایدون باد ...
...
هر روزتان «نوروز» ...... نوروزتان پیروز
...
******
اورمزد» و «فروردین»
نخستین روز «فروردین» ماه سال ۳۷۵۱ «باستانی زرتشتی»
برابر با
۳۰ «اسپند» ماه سال ۱۳۹۱ «کهن خیامی»]

۱۳۹۱ اسفند ۲۸, دوشنبه

هزار سال غربت [تنها دمی اگر بیآسایم]


نام تـرانـه : «هـزار سـال غـربـت» [تـنـهـا دمـی اگـر بـیـآسـایـم]
تـرانـه سُـرا، آهـنـگـسـاز، خـنـیـاپـرداز، نـوازنـده و خـوانـنـده : «عـلـی اکـبـرزاده»
تـک آهـنـگ.
هنگام و جایگاه نگارش و نخستین برداشت «شـنـیـداری» : تـابـسـتـان ۱۳۸۹ «کُـهـن خـیـامـی» | «تـهـران»
هنگام و جایگاه نخستین برداشت «دیـداری» : زمـسـتـان ۱۳۹۰ «کُـهـن خـیـامـی» | «تـهـران»
...
سیمابردار (فیلمبردار) : «پـدرام زرگـری»
...
با سپاس بی کران از هـمـسـر گـرامـی تـر از جـان ام «شـیـوا رئـیـسـیـان»
و دوسـتـان بـسـیـار خـوب ام «نـظـام مـنـتـظـری» و «پـدرام زرگـری»
و
بـا یـادِ نـازنـیـن گـرامـیِ از دسـت رفـتـه، زنـده یـاد جـاویـدنـام «مَـنـدی» خـوب و مـهربـان و بـی مـانـنـد و دوسـت داشـتـنـی ...
...

مرگ پروانه
از شما دعوت می کنم به تماشای پروانه یی بنشینید که درون حصار توری گرفتار آمده، و آن قدر تقلا می کند رهایی را و بودن را، که در پایان کار، بال های کوچک اش، ماهیت خودشان را که پر زدن و پریدن است، از یاد می برند، و تنها آن چه بر جای می ماند، این اندیشه است در ذهن خسته ی او، که خشکیدن و قرار گرفتن در کلکسیون پروانه های خشک شده، چه سرنوشت ناگوار و غم انگیز و دردناکی ست ...او، پیش از آن که بمیرد، مرده است ...
...

کـارخـانـه ی سـیـگـارسـازی «عـلـی اکـبـرزاده»


کـارخـانـه ی سـیـگـارسـازی «عـلـی اکـبـرزاده»


کــارخــانــه ی ســیــگــارســازی «عــلــی اکــبــرزاده»
بــنــیــان گــذاری : ۱۲۹۵ «کُــهــن خــیــامــی» | «رشــت»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بــنــیــان گــذار، فــرنــشــیــن، و ســرپــرســت:
نــیــای بــزرگ [پــدربــزرگِ پــدرِ] «ایــن کــم تــریــن - من -» : زنــده یــادِ جــاویــدنــام «عــلــی اکــبــرزاده»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
درود و آفــریــن بــی کــران بــه «روان» و «فــرَوَهَــرِ» پــاکِ زنــده یــادِ جاویدنام «عــلــی اکــبــرزاده»ی بــزرگ [نــخــســت]
. . .
روان و فــرَوَهَــر پــاک اش، «آرام» و «شــاد»،
یــاد گــرامــی اش، «پــایــنــده» و «پــابــرجــای»،
نــام نــیــک اش، «مــانــا» و «جــاودان»،
راه راســت و درســت و نــیــک و روشــن اش، «پــایــدار» و «پُــررهــرو»،
و
رهــرُوانِ راســتــیــن اش، بــیــش بــاد ...
ایـــــدون بـــــاد ...
. . .